Katalog proizvoda
Početna O nama Najam vozila UGOVOR O NAJMU VOZILA

UGOVOR O NAJMU VOZILA

VAGABUNDO d.o.o. iz Umaga, Ungarija 39/i, OIB: 88590535237 zastupano po direktoru Safet Međedović
( u daljnjem tekstu : iznajmljivač )
i
___________________________________________________, ( u daljnjem tekstu : korisnik )
 
sklopili su u Umagu 23.3.2015.
 
UGOVOR O NAJMU TERETNOG VOZILA
 
Članak 1.

Vozilo koje je predmet ovog ugovora je : Fiat Ducato 2.3 JDT, registracijskih oznaka ____________ , broja šasije ________________ .
 
Članak 2.

Ovim ugovorom se ugovara da je korisnik jedina ovlaštena osoba koja će koristiti osobni automobil iz članka 1. ovog ugovora, za vrijeme trajanja najma.
Korisnik se obvezuje da će teretno vozilo koji je predmet najma koristiti sukladno zakonu o sigurnosti prometa na cestama.
Korisnik se obvezuje da će teretno vozilo koje je predmet najma koristiti samo za vlastite potrebe.
 
Članak 3.

Korisnik je stariji od 22 godine i posjeduje važeću vozačku dozvolu najmanje 2 godine.
 
Članak 4.

Teretno vozilo iz članka 1. se  iznajmljuje korisniku na vrijeme od ______ dana s početkom najma na dan sklapanja ovog ugovora.
Teretno vozilo iz članka 1. se predaje korisniku najma u prostorijama tj. na parkiralištu iznajmljivača.
 
Članak 5.

Najamnina za teretno vozilo iz članka 1. iznosi ________ po danu najma.
Korisnik se obvezuje platiti polog u iznosu od najmanje 20% ukupne cijene najma s obzirom na ukupno vrijeme najma navedeno u članku 4.
Članak 6.

Korisniku je vozilo predano u voznom tj. ispravnom stanju zajedno sa svom potrebnom opremom i dijelovima. Korisniku je predano teretno vozilo s punim spremnikom goriva. Korisnik je prilikom preuzimanja teretnog vozila iz članka 1. ovog ugovora pregledao navedeno vozilo radi utvrđivanja općeg stanja kao i prisutne opreme i dijelova teretnog vozila , te spremnik goriva .
Sve prigovore na stanje vozila kao i na stanje opreme tj. dijelova, korisnik je obvezan odmah uputiti iznajmljivaču kako bi se utvrđene nepravilnosti ispravile i vozilo predalo u ispravnom stanju .
 
Članak 7.

Korisnik se obvezuje da neće:
– koristiti predmet najma radi obavljanja bilo kakvih radnji koje bi se mogle okarakterizirati kao radnje u suprotnosti sa zakonima koji su na snazi u zemlji najma.
– koristiti predmet najma pod utjecajem alkohola i/ili narkotika te bilo kojih drugih tvari koje smanjuju sposobnosti upravljanja vozilom
– pušiti duhanske i/ili bilo koje druge proizvode u unutrašnjosti automobila
– koristiti predmet najma za sudjelovanje u natjecanjima ili rally utrkama
– koristiti predmet najma za prijevoz predmeta, materijala ili drugih stvari koje bi mogle oštetiti osobno vozilo na bilo koji način
– koristiti predmet najma za vuču drugih vozila
– koristiti predmet najma za plaćeni prijevoz putnika i robe
 
Članak 8.

Korisnik ne može otuđiti teretno vozilo koje je predmet najma ili bilo koji dio navedenog vozila.
 
Članak 9.

Za vrijeme trajanja najma korisnik je obvezan brinuti se o vozilu, kao i poduzimati sve potrebne radnje radi osiguranja tehničke ispravnosti samoga teretnog vozila.
Korisnik je odgovoran za svu štetu koja nastane nepoduzimanjem radnji iz prethodnog stavka.
 
Članak 10.

Korisnik snosi sve troškove koji su nastali normalnom upotrebom predmeta najma kao što su: prometni prekršaji, naknade za parkiranje i/ili garažiranje vozila, naknade za upotrebu autocesta, troškovi goriva i drugi slični troškovi.
 
 
Članak 11.

Korisnik se obvezuje vratiti teretno vozilo zajedno sa svom opremom i dijelovima, odnosno u istom stanju u kojem ga je i zaprimio.
Korisnik mora vratiti teretno vozilo sa punim rezervoarom goriva.
Ugovoreno mjesto vraćanja vozila iznajmljivaču su prostorije tj. parkiralište iznajmljivača.
Točno vrijeme (sat) vračanja vozila na dan prestanka najma biti će kasnije određeno osobnim dogovorom između korisnika i iznajmljivača.
 
Članak 12.

Svako oštećenje ili promjena stanja teretnog vozila koje je nastalo tijekom trajanja najma, korisnik je obvezan naznačiti tj. informirati iznajmljivača prilikom vraćanja samog vozila.
Ukoliko je oštećenje takve prirode da utječe na tehničku ispravnost vozila i/ili nemogućnost sigurnog korištenja tj. upravljanja istog, korisnik je obvezan odmah informirati iznajmljivača neposredno nakon nastanka ili saznanja takve štete.
Korisnik je dužan bez odgode informirati iznajmljivača i u slučaju kada predmetu najma prijeti nastanak štete koja bi utjecala na tehničku ispravnost vozila i/ili nemogućnost sigurnog korištenja tj. upravljanja.
U slučaju nastanka štete za koju je bilo potrebno informirati nadležne organe, a korisnik je to propustio učiniti, troškove štete snosi sami korisnik.
Korisnik snosi i troškove prema trećim osobama u slučaju da su nastale nepravilnom upotrebom predmeta najma od strane korisnika.
 
Članak 13.

Korisnik se obvezuje da će snositi troškove čišćenja teretnog vozila ukoliko se u trenutku vračanja utvrdi da je vanjština i/ili unutrašnjost vozila posebno prljava (prljavština ili neugodni mirisi koji nisu mogli nastati normalnom upotrebom predmeta najma).
 
Članak 14.
 
Ugovor je sastavljen u dva istovjetna primjerka od kojih svaka strana zadržava po jedan primjerak.
 
 
 
----------------------------                                                                    ------------------------
          iznajmljivač                                                                                  korisnik
                   M.P.                                                                                             M.P.