Katalog proizvoda
Početna O nama Najam vozila

Najam vozila

OPĆI UVJETI NAJMA VOZILA
(u daljnjem tekstu „uvjeti“)

PREDMET I SADRŽAJ UVJETA
 
Članak 1

(1) Predmet i sadržaj uvjeta je reguliranje poslova vezanih za najam vozila i reguliranje međusobnih prava i obveza strana ugovora o najmu vozila, te drugih radnji vezanih za ugovor o najmu vozila.
(2) Ovi uvjeti su sastavni dio ugovora o najmu vozila kao i drugih dokumenata u kojima je navedeno da se na njih primjenjuju ovi uvjeti. U slučaju različitog tumačenja odredbi uvjeta i ugovora o najmu vozila, mjerodavan je ugovor o najmu vozila.

DEFINICIJA POJMOVA

Članak 2

(1) “Ugovor“ je Ugovor o najmu vozila. Ugovor obuhvaća i Cjenik iznajmljivanja vozila, Zapisnik o preuzimanju/povratu vozila, Pravilnik o iznajmljivanju vozila i druge dokumente u kojima je navedeno da se odnose na ugovor.
(2) “Vozilo“ je motorno vozilo navedeno u ugovoru.
(3) “Najmodavac“ je strana ugovora koja daje vozilo u najam.
(4) “Najmoprimac“ je strana ugovora koja prima vozilo u najam na razdoblje navedeno u ugovoru i obvezuje se najmodavcu platiti ugovorenu najamninu. Najmoprimac mora posjedovati važeću vozačku dozvolu za upravljanje vozilima kategorije koje je i vozilo navedeno u ugovoru i imati prebivalište ili prijavljen boravak na teritoriji Republike Hrvatske. Ukoliko je najmoprimac pravna ili s njom izjednačena osoba, odredbe ugovora koje zbog njihove naravi može ispuniti samo fizička osoba, odnose se na zastupnika najmoprimca koji je naveden u ugovoru.
(5) “Najamnina“ je iznos izražen u kunama koji se najmoprimac obvezuje platiti najmodavcu po osnovu ugovorenog najma zajedno s pripadajućim porezima i sličnim davanjima. U tom smislu se pod najamninom podrazumijevaju, osim naknade za najam vozila i naknade za stvari, usluge i radnje koje se obavljaju uz najam vozila ili proizlaze iz najma vozila.
(6) “Dokumentacija“ obuhvaća prometnu dozvola vozila, policu osiguranja od automobilske odgovornosti s pripadajućom zelenom kartom, obrazac europskog izvješća o nezgodi, obrazac izvješća o štetnom događaju, karton preventivnih tehničkih pregleda i ostalu dokumentaciju navedenu u ugovoru.
(7) “Oprema“ obuhvaća rezervni kotač, dizalicu i alat za zamjenu kotača, univerzalni odvijač, komplet
zamjenskih žarulja i osigurača H7, euro trokut; komplet prve pomoći HRN 1112; reflektirajući prsluk, ključ za pokretanje vozila,  protupožarni aparat ABC 1 kg te lance za snijeg u periodu 15.listopada - 15. ožujka, kao i ostalu opremu navedenu u ugovoru.
(8) “Upute najmodavca“ su upute koje najmoprimcu daje najmodavac vezano za najam vozila iz ugovora. Upute mogu biti dane osobno ili posredstvom treće osobe ili drugim oblicima priopćavanja, kao i putem tiskanih i elektronskih zapisa, dokumenata, ili publikacija najmodavca, i onda kada nisu upućene izravno najmoprimcu.

PREUZIMANJE VOZILA

Članak 3

Najam počinje teći od preuzimanja vozila od strane najmoprimca. Preuzimanjem vozila smatra se vrijeme navedeno u ugovoru kao početak najma, a obvezno u trenutku stvarnog dolaska u posjed vozila od strane najmoprimca ukoliko ono nastane prije vremena navedenog u ugovoru. Najmoprimac potvrđuje da je vozilo preuzeo čisto, bez oštećenja, funkcionalnih nedostataka, u tehnički ispravnom stanju s punim spremnikom goriva, odnosno u skladu sa na ugovoru naznačenim stanjem vozila, te da je s vozilom preuzeo dokumentaciju i opremu vozila. Preuzimanjem vozila najmoprimac nema faktičnu vlast nad vozilom u odnosu na najmodavca, te je dužan, bez obzira ugovoreno vrijeme, vratiti vozilo na poziv najmodavca.

UPOTREBA VOZILA

Članak 4

(1) Najmoprimac se obvezuje:
- da će tijekom najma vozilo koristiti savjesno, u skladu sa zakonom i ostalim važećim propisima i običajima te uputama najmodavaca;
- da će se tijekom trajanja najma brinuti o tehničkoj ispravnosti vozila i uobičajenom kontroliranju i
servisiranju vozila i dijelova vozila te redovito kontrolirati i po potrebi nadopunjavati motorno ulje, tekućinu za kočenje, tekućinu za hlađenje, tekućinu za pranje stakla i tlak u gumama te po potrebi promijeniti neispravne žarulje i probušene ili oštećene gume.
- da će zaključati vozilo kad ga ne koristi uz aktiviranje sigurnosnih uređaja;
- da neće vozilo, kada ga ne koristi ostavljati na način kada bi to bitno ili predvidljivo povećalo rizik od
otuđenja, neovlaštenog ulaska u vozilo ili bilo kakve druge štete bez obzira na uzrok;
- da neće u vozilu, na vozilu ili skupa s vozilom kada ga ne koristi ostavljati bilo koje stvari ili vozilom, na vozilu ili uz vozilo obavljati bilo koje radnje na način da njihova vrijednost, položaj, značaj ili bilo koja druga osobina stvari i radnje bitno ili predvidljivo povećava rizik od otuđenja, neovlaštenog ulaska u vozilo ili oštećenja vozila, dijelova ili opreme vozila, nastalog djelovanjem najmoprimca, treće osobe ili više sile;
- da će kada vozilo ne koristi ukloniti dijelove opreme predviđene za jednostavno uklanjanje radi smanjenja rizika od otuđenja ili oštećenja;
- da će dok ne koristi vozilo stvari koje je preuzeo s vozilom čuvati kod sebe odnosno na odgovarajućem sigurnom mjestu i na način da je u očekivanoj ili običajno podrazumijevanoj mjeri umanjio mogućnost otuđenja i uzrokovanja štete na vozilu i stvarima koje je preuzeo uz vozilo;
- da prometnu dozvolu vozila neće ostavljati u vozilu kada ga ne koristi;
- da neće vozilo koristiti za utrkivanje i druge oblike natjecanja;
- da neće vozilo koristiti pod utjecajem alkohola, opojnih sredstava i ostalih zakonom nedopuštenih sredstava;
- da neće vozilo koristiti u svrhu vršenja kaznenih dijela ili kao pomoćno sredstvo pri vršenju kaznenih dijela i drugih nedozvoljenih radnji;
- da neće vozilo koristiti za plaćeni prijevoz robe, tereta i putnika;
- da neće vozilo koristiti za vuču ili prijevoz drugih vozila i prikolica;
- da neće vozilo koristiti za obuku;
- da neće vozilo koristiti na bilo koji način koji nije sukladan ili je protivan namjeni, funkciji ili svojstvima vozila;
- da će vozilo koristiti sukladno uputama najmodavca;
- da neće vozilo koristiti van granica Republike Hrvatske osim ako ugovorom nije drukčije određeno.
(2) Najmodavac okolnosti iz stavka 1 ovog članka utvrđuje svakovrsnim nadzorom vozila i pregledom vozila, bez obzira na vrijeme, način i osobu koja obavlja pregled, te na druge dostupne načine i o tome daje izvješće, zapisnik ili izjavu koje najmoprimac prihvaća u cijelosti. Ukoliko najmoprimac želi osporiti izvješće, zapisnik ili izjavu, dužan je to učiniti u pisanoj formi, s vlastoručnim potpisom. Teret dokazivanja u tom slučaju je na najmoprimcu.

USTUPANJE VOZILA

Članak 5

Najmoprimac može ako je tako ugovoreno vozilo ustupiti na korištenje trećoj osobi (u ugovoru „drugi vozač“) najviše u trajanju i opsegu u kojem i sam može koristiti vozilo. Pri tom drugi vozač mora biti naveden na ugovoru te ispunjavati najmanje one uvjete koje mora zadovoljavati najmoprimac prilikom ugovaranja najma. Teret obveze i odgovornosti po ugovoru u punom opsegu ostaju na najmoprimcu, bez obzira na eventualne pravne i stvarne odnose između najmoprimca i drugog vozača kao i sve dodatne učinke koji bi eventualno nastali za drugog vozača takvim ustupanjem.
 

POVRAT VOZILA

Članak 6

(1) Povrat vozila nastaje u trenutku koje je navedeno kao istek najma, a nikako prije stvarnog vraćanja vozila u posjed najmodavaca ili u trenutku kad se najmodavac na jasan i nedvosmislen način očituje da je primio vozilo natrag u posjed, bez obzira na vrijeme povrata.
(2) Najmoprimac je dužan vratiti vozilo najmodavcu najkasnije u trenutku isteka najma navedenog u ugovoru i na mjestu navedenom u ugovoru.
(3) Najmoprimac je dužan vratiti vozilo najmodavcu i prije ugovorenog roka ukoliko to najmodavac zatraži.
(4) Najmoprimac se obvezuje vratiti vozilo, dokumentaciju, opremu i sve dodatne stvari koje je dobio uz vozilo u stanju u kojem ih je preuzeo.

NADZOR I ZAŠTITA VOZILA

Članak 7

(1) Najmodavac ima pravo nadzirati vozilo uvijek i na sve dostupne načine.
(2) Najmodavac ima pravo u svakom trenutku oduzeti vozilo ili onemogućiti daljnje korištenje, ukoliko smatra da najmoprimac krši odredbe ugovora.
(3) Ukoliko se najmoprimac ogriješi o bilo koju odredbu članka 6, najmodavac ima pravo smatrati da j e vozilo utajeno, otuđeno ili na drugi način neovlašteno zadržano te u skladu s tim poduzeti odgovarajuće radnje, bez posebnog upozorenja i odlaganja.
(4) Najmoprimac je suglasan da najmodavac provjeri njegove osobne podatke, odnosno da na temelju istih zatraži od nadležne osobe uvid u informacije za koje procjeni da su bitne za najam iz ugovora.
(5) Ako najmodavac utvrdi grubo kršenje ugovora od strane najmoprimca, ima pravo bez prethodne obavijesti objaviti osobne podatke, fotografiju i druge detalje iz ugovora odnosno na drugi način ih upotrijebiti u svrhu upozoravanja trećih osoba na moguće rizike stupanja u ugovorni odnos s najmoprimcem.
 
NAJAMNINA

Članak 8

(1) Najamnina i uvjeti plaćanja su određeni Cjenikom iznajmljivanja vozila objavljenim od strane najmodavca najkasnije na dan potpisivanja ugovora. (u daljem tekstu „cjenik“).
(2) Najmodavac zadržava pravo promjene cjenika u bilo kojem trenutku, bez posebne obavijesti.
(3) Ukoliko je najmoprimcu isporučena usluga ili stvar koja nije navedena u cjeniku ili je najmoprimac
uzrokovao potrebu najmodavcu da obavi takvu radnju, najmodavac će visinu najamnine odrediti u skladu sa stvarnim troškovima, tržišnim cijenama i poslovnim običajima.
(4) Iznimno, najmodavac najamninu može odrediti i mimo cjenika, na temelju ponude najmoprimcu u pisanom ili elektronskom obliku.
(5) Ukoliko je ugovorom određen rok plaćanja najamnine, tada je poštivanje tog roka od strane najmoprimca nužan uvjet da bi ugovorena najamnina bila obvezujuća za obje strane. U protivnom, najmodavac zadržava pravo jednostrano odrediti drugu najamninu sukladno odredbama ovog članka.

TRAJANJE NAJMA

Članak 9

(1) Trajanje najma određeno je vremenom početka i vremenom isteka, navedenim u ugovoru.
(2) Najam se istekom može produžiti ukoliko obje strane izraze suglasnost. Tada je vrijeme produljenja najma određeno visinom plaćene najamnine od strane najmoprimca po osnovu tog produljenja, sukladno cjeniku, i to samo ako je ona plaćena prije prvobitno ugovorenog isteka. U protivnom, smatra se da najam nije produljen.

POSEBNE OKOLNOSTI

Članak 10

(1) U slučaju kvara, prometne nesreće, oštećenja djelovanjem najmoprimca, treće ili nepoznate osobe, više sile ili slučaja, nestanka, utaje, otuđenja vozila ili dijelova vozila, opreme ili dokumentacije, i sličnih događaja do kojih je došlo tijekom najma, bez obzira na uzrok, najmoprimac mora:
- pozvati policiju odnosno drugu nadležnu osobu u pogledu nastalog događaja i osigurati zapisnik policije i druge nadležne osobe;
- zabilježiti imena, adrese i druge podatke sudionika i svjedoka događaja;
- obavijestiti najmodavaca o događaju i predočiti detalje i okolnosti događaja kao i eventualne dodatne spoznaje vezane za događaj, bez obzira na vrijeme njihova nastanka;
- osigurati i čuvati vozilo do njegovog preuzimanja od strane najmodavaca ili druge ovlaštene osobe;
- na drugi način štititi interese najmodavca s potrebnom pažnjom;
- postupiti prema dodatnim uputama najmodavaca.
(2) Ako okolnosti u smislu ovog članka onemogućavaju daljnje korištenje vozila ili bitno umanjuju mogućnost daljnjeg korištenja vozila, ili je zbog njih razumno očekivati nastanak nemogućnosti ili bitno ograničene mogućnosti korištenja vozila ili bilo kakve druge štete na vozilu, najmoprimac je dužan bez odlaganja prestati koristiti vozilo. Iznimno, najmoprimac će nastaviti koristiti vozilo ukoliko bi trenutačni prestanak korištenja vozila predstavljao opasnost po bilo koju osobu sve do trenutka kad ta opasnost prestane.

OBAVJEŠTAVANJE

Članak 11

(1) Najmoprimac prilikom potpisivanja ugovora ostavlja kontaktne podatke i obvezuje se da će odgovoriti poziv i svaki drugi upit najmodavca vezano za najam, bez obzira na način na koji su takvi upiti upućeni.
(2) Najmoprimac prima na znanje da se svaka komunikacija u smislu stavka 1. ovog članka snima, sprema, odnosno arhivira na odgovarajući način.
(3) Ukoliko najmoprimac počini djelo, izazove, propusti spriječiti ili na drugi način uvjetuje neki događaj kojim bi se ogriješio o odredbe ugovora ili ukoliko utvrdi ili procjeni da će takva okolnost nastupiti, dužan je o tome bez odlaganja obavijestiti najmodavaca i postupiti po njegovim uputama.
(4) Najmoprimac se obvezuje da će o produljenju najma ili svakoj drugoj promjeni vezanoj za ugovor
pravovremeno obavijestiti najmodavca i postupiti u skladu s uputom najmodavca.

TROŠKOVI

Članak 12

(1) Najmoprimac se obvezuje u punom iznosu snositi sve troškove nastale tijekom najma vozila ili nakon najma vozila ako postoji razumna mogućnost da su u uzročno-posljedičnoj vezi s najmom iz ugovora, bez obzira tko je u trenutku nastanka događaja na koji se trošak odnosi upravljao ili na drugi način raspolagao vozilom, čak i onda kada je trošak naslovljen na najmodavca kao vlasnika vozila, a posebno troškove nastale po osnovu:
- kazni i naknada svake vrste izrečenih od strane nadležne osobe kao i dodatnih troškova nastalih u vezi događaja koji je doveo do kazne a posebno sudskih, prekršajnih, upravnih i taksenih troškova, kao i troškova premještanja, pohranjivanja, čuvanja ili preuzimanja vozila nad kojim je nadležna osoba poduzela takvu radnju;
- oštećenja, kvarova i drugih nedostataka na vozilu i opremi vozila uzrokovanih nepažnjom, grubim ili
nesavjesnim korištenjem vozila ili opreme vozila ili korištenjem vozila ili opreme vozila na način da je bilo razumno pretpostaviti da bi takvo korištenje moglo uzrokovati štetu, a prema ponudi za otklanjanje štete od strane dobavljača kojeg je odabrao najmodavac;
- odštetnih zahtjeva trećih osoba;
- drugih potraživanja od strane trećih osoba;
- štete na vozilu, opremi i dokumentaciji uzrokovane djelovanjem nepoznate osobe; treće osobe, više sile ili slučaja;
- odštete za izgubljenu dobit najmodavaca u visini 50% cijene redovnog najma po danu, bez popusta i
pogodnosti, za svaki dan u kojem najmodavac ne može raspolagati vozilom, dijelovima ili opremom vozila ili postoji ograničena mogućnost raspolaganja vozilom, dijelovima ili opremom vozila zbog okolnosti u smislu članka 10, a maksimalno 30 dana od isteka najma, odnosno 30 dana od nastanka nemogućnosti ili umanjene mogućnosti upotrebe i drugog raspolaganja vozilom, dijelovima i opremom vozila ukoliko je do toga došlo nakon isteka najma;
- štete u iznosu novo nabavne vrijednosti vozila, dijelova i opreme vozila ako su oni otuđeni, uništeni ili je na drugi način onemogućeno da ih najmoprimac vrati najmodavcu;
- naknade štete bilo koje vrste ako je nastala zbog nepoštivanja odredbi ugovora od strane najmoprimca;
- cestarina, mostarina, garažiranja, parkiranja, transporta, vuče i drugih troškova nastalih uobičajenom upotrebom vozila;
- drugih troškova predviđenih ugovorom;
- zateznih kamata na dugovanja nastala po nekom od navedenih osnova.
(2) Najmoprimac ovlašćuje najmodavca da radi naplate troškova u smislu ovog članka kao i naplate najamnine tereti njegovi kreditnu, debitnu, ili „charge“ karticu, te da u tom smislu fakturira troškove izravno izdavatelju kartice, bez posebne obavijesti najmoprimcu. Najmodavac je ovlašten da u istu svrhu upotrijebi ček, mjenicu, zadužnicu, polog, zalog pokretnine ili bilo koji drugi instrument plaćanja ili osiguranja naplate koji su strane ugovorile.
(3) Ukoliko najmoprimac odbija snositi troškove u smislu ovog članka ili platiti najamninu, najmodavac može zadržati stvari zatečene u autu te za njihovu tržišnu vrijednost umanjiti potraživanja prema najmoprimcu.
(4) Ukoliko za vozilo postoji osiguranje ili jamstvo koje pokriva troškove u smislu ovog članka i ukoliko
najmodavac izrazi suglasnost, najmoprimac će najmodavcu nadoknaditi iznos troškova umanjen za iznos isplaćene premije po osnovu osiguranja ili davatelja jamstva. Mogućnost buduće isplate po osnovi osiguranja ili jamstva ne odgađa naplatu od najmoprimca.
(5) Rok plaćanja troškova u smislu ovog članka je 8 dana od zahtjeva najmodavca. Kod kašnjenja, najmodavac zaračunava zakonsku kamatu.
(6) Ukoliko postoje potraživanja trećih osoba u smislu ovog članka prema najmodavcu, ugovor o najmu vozila ima karakter ugovora o preuzimanju duga kojim najmoprimac postaje novi dužnik, odnosno ugovora o ispunjenju, gdje najmoprimac postaje preuzimatelj ispunjenja.
(7) Za sva plaćanja u smislu ovog članka odgovara i jamac-platac, ukoliko je naveden i ukoliko je supotpisnik ugovora, na jednak način i u istom opsegu kao i najmoprimac. U tom smislu se ovaj ugovor smatra ugovorom o jamstvu a najmoprimac je istovremeno i vjerovnik.

Članak 13

(1) Najmoprimac nije dužan podmiriti troškove, bez obzira na vrijeme nastanka, nastale po osnovu:
- redovitog održavanja vozila i popratnih troškova;
- registracije vozila, tehničkog pregleda vozila i ostalih popratnih radnji;
- drugih troškova nastalih isključivom krivnjom najmodavca.
(2) Najmodavac će najmoprimcu nadoknaditi troškove u smislu ovog članka ukoliko ih je najmoprimac imao tijekom najma osim ako je najmodavac radnje koje su dovele do troškova poduzeo bez suglasnosti ili suprotno uputi najmodavca. Troškovi se utvrđuju isključivo na temelju računa ili ponude treće osobe koja je obavila radnju, samo ako je ona ovlaštena za obavljanje takve radnje ili ima suglasnost najmodavca da obavi radnju.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Članak 14

(1) Najmodavac ne odgovara za štetu nastalu najmoprimcu tijekom najma ako je ona uzrokovana djelovanjem treće ili nepoznate osobe, više sile ili slučaja. Ukoliko najmoprimac ima potraživanja u smislu ovog članka, teret dokazivanja je na njemu.
(2) Najmodavac ne odgovara za stvari zatečene u autu u trenutku povrata.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15

(1) Najmodavac zadržava pravo promjene ovih uvjeta u bilo kojem trenutku i bez posebne obavijesti, kao i pravo jednostranog raskida ugovora.
(2) U slučaju spora, ugovorne strane priznaju nadležnost stvarno nadležnog suda u Bujama uz primjenu prava Republike Hrvatske.
(3) Ukoliko postoji tekst ugovora na više jezika, kod neslaganja ili različitog tumačenja odredbi ugovora na drugom jeziku u odnosu na ugovor na hrvatskom jeziku, važeći je ugovor na hrvatskom jeziku.
(4) Objavom ovih uvjeta prestaju vrijediti svi opći uvjeti najma vozila objavljeni od strane Vagabundo d.o.o. prije dana objave ovih uvjeta i važeći su za sve ugovore sklopljene na dan ili nakon dana objave ovih uvjeta, kao i za sve promjene u postojećim ugovorima ako su ugovorene na dan ili nakon dana objave ovih uvjeta, bez obzira na vrijeme prvotno sklopljenog ugovora.
 
Sve informacije na mob. 091 20 60 474